قوانین و مقرارت

قوانین و مقرارت

گارانتی و پشتیبانی به صورت یکساله بوده و بعد از یکسال جهت خدمات حضوری و غیر حضوری ، رفع باگ ، پاسخگویی ، بروزرسانی نرم افزار ، نصب نرم افزار نیاز به تمدید گارانتی میباشد. در صورتیکه گارانتی خود را دو سال متوالی تمدید نکنید. جهت تنظیم قرار داد جدید مبلغ 20 درصد به مبلغ قرار داد جدید افزوده خواهد شد.